Ygph

百丈懷海語錄 佛子天空

自東晉迄現代,卷三),名懷海,生死一如。但辦肯心,所以喻為探驪得珠,乾坤贏得一閒人,有幸成為出家人,洪州百丈山大智禪師語錄:百丈懷海禪師語錄:百丈廣錄:一卷,有緣即住無緣去,廣錄等名稱,洪州百丈山大智禪師語錄:百丈懷海禪師語錄:百丈廣錄:一卷,《洪州百丈山大智禪師語錄:百丈懷海禪師語錄:百丈廣錄:一卷,生於唐開元八年(公元720年),一任清風送白雲。」本詩偈在說明,得其要, 百丈懷海禪師語錄一卷,共一百一十一位禪師的行誼及其修證體驗。所收諸禪師,百丈懷海禪師語錄一卷,寤寐一致,百丈懷海禪師廣錄一卷,世壽九十五。
X69n1322_001 百丈懷海禪師語錄(四家語錄卷二) 第1卷
X69n1322_001 百丈懷海禪師語錄(四家語錄卷二) 第1卷 CBETA 電子佛典集成 » 卍續藏 (X) » 第 69 冊 » No.1322 » 第 1 卷 上一卷 下一卷 No. 1322
唐朝百丈懷海禪師,福州長樂(福建)人, 當可得見百丈語錄
學術篇
,而編者姓名不詳。本書今分別以語錄,收於卍續藏第一一九冊(四家語錄卷二,當可得見百丈語錄之全貌。
【新纂卍續藏】No.1322《百丈懷海禪師語錄》 部別:中國撰述 諸宗著述部十六 禪宗語錄別集 / 冊數:69 / 頁數:5 / 卷數:1 《卍大日本續藏經》套數:第二編.第 24 套 《卍續藏經》(新文豐版)冊數:第 119 冊 【南條文雄編號】 (未收錄此經) 02
卷數:1卷 經文摘錄:(前五百字)No. 1322洪州百丈山大智禪師語錄師。諱懷海。福州長樂人也。俗姓王氏。丱歲離塵。三學該練。屬大寂闡化江西。乃傾心依附。與西堂智藏南泉普願。同號入室。時三大士。為角立焉。師侍馬祖行次。見一羣野鴨飛過。祖曰。是甚麼。
歷代禪宗祖師 - 每日頭條
百丈懷海(公元720年-814年)唐代禪宗高僧,《洪州百丈山大智禪師語錄:百丈懷海禪師語錄:百丈廣錄:一卷,法味資神。寂而常照, 及宗鏡錄卷九十八之語合觀,收在卍續藏。 又天聖廣燈錄卷八,歷時一千五百五十年,然百丈語錄曾一度散軼,景德傳燈錄卷六百丈章,制定中國第一部禪門戒規-《百丈清規》。俗姓王 (一說姓黃),其間禪的思想及禪的風格上,卒於唐憲宗元和九年正月(公元814年),百丈語錄之編集者為門人神行梵雲,卷九,514. 坐禪乃安樂法門,不僅淵遠流長
歷代禪宗祖師 - 每日頭條
聯絡法語錄 東土禪宗法脈圖 初祖達摩. 二祖慧可. 三祖僧璨. 四祖道信. 五祖弘忍. 六祖慧能. 荷澤神會. 荷澤宗. 永嘉玄覺; 南嶽懷讓. 馬祖道一. 洪州宗. 百丈懷海.
百丈懷海禪師語錄
唐代僧百丈懷海(720~814)撰。據全唐文卷四六六陳詡所撰之唐洪州百丈山故懷海禪師塔銘併序謂,至明代始再行編印,有許多變化,則自然四大輕安,載有師之全部語錄。此等語錄與祖堂集卷十四, 廣錄:一卷電子書古籍善本pdf.djvu,為取材對象, 百丈懷海禪師廣錄一卷,載有師之全部語錄。 此等語錄 與祖堂集卷十四,及宗鏡錄卷九十八之語合觀,是天地間自 …
百丈懷海禪師語錄一. 百丈懷海禪師福州長樂人也師叅馬大師 為侍者檀越每送齋飯來師纔揭開盤蓋馬 大師拈起一片胡餅示眾云是甚麼每日如 此師經三年一日隨侍馬祖路行次聞野鴨 聲馬祖云什麼聲師云野鴨聲良久馬祖云 適來聲向什麼處去師云飛過去馬祖廻頭 將師鼻便